Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden coco & cici

1. Algemene bepalingen

1.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Coco & Cici BV. Postadres: Berg en Heideweg 6 6881 PK Velp
Email: info@coco-cici.com

1.2
Coco & Cici BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 69295166. Met BTW nummer 857820692B01. Via de website coco-cici.com kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Coco & Cici B.V. en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Coco & Cici B.V. (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. Koopovereenkomst

2.1
a. Offertes en aanbiedingen van Coco & Cici B.V. kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en-of andere aanduidingen van artikelen en-of diensten worden door Coco & Cici B.V. zorgvuldig op de website weergegeven. Coco & Cici B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Coco & Cici B.V. is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Coco & Cici B.V. heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2
Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Coco & Cici B.V. van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Coco & Cici B.V.

2.3
Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4
Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

–  De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem- haar gekozen product;

–  De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;

–  De koper kan vervolgens op ‘bestellen’ klikken;

–  De koper kan indien, gewenst, op ‘verder winkelen’ klikken om

meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;

–  De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens

nogmaals op ‘bestellen’ klikken;

–  “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar

dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te

geven;

–  De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar

voorkeur heeft;

–  De koper ziet een besteloverzicht van zijn-haar producten;

–  De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder”

te klikken;

–  Indien de koper heeft gekozen voor een iDEAL betaling, dan

wordt deze ingang gezet;

–  Wij bevestigen de koop door het sturen van een

orderbevestiging per e-mail.

3. Prijzen

3.1
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten- bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 30 worden € 6.95 verzendkosten berekend). Eventuele prijswijzigingen, type en-of drukfouten voorbehouden!

3.2
In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Coco & Cici B.V. op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. Levering

a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en-of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Coco & Cici B.V. niet in verzuim. Coco & Cici B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Coco & Cici B.V. de koper hiervan op de hoogte. Indien gewenst levert Coco & Cici B.V. de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. Bezorging

5.1
De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 1 werkdag voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Coco & Cici B.V.. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland en Belgie. Voor bezorgingen elders graag vooraf contact opnemen.

5.3
Indien de klant op het met Coco & Cici B.V. overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Coco & Cici B.V. gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Coco & Cici B.V. bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kostenloos nogmaals een poging gedaan.

6. Betaling

6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL of paypal betaling. Coco & Cici B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2
Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij Coco & Cici B.V.binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Coco & Cici B.V. verschuldigd. Bij niet tijdige betaling

is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Coco & Cici B.V. gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4
Bij een niet tijdige betaling door de koper is Coco & Cici B.V. van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5
De eigendom van door Coco & Cici B.V. reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Coco & Cici B.V. is verschuldigd, aan Coco & Cici B.V. heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

7. Garanties

7.1
Coco & Cici B.V. garandeert dat de door Coco & Cici B.V. geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2
Alle producten uit het assortiment van Coco & Cici B.V. worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten of de CBW. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aanCoco & Cici B.V. te laten weten.

7.3
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is
gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan Coco & Cici B.V., zonder voorafgaande toestemming van Coco & Cici B.V., herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

7.4
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Coco & Cici B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Coco & Cici B.V. terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Coco & Cici B.V. geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.